Reglament del Plenari del 28è Congrés Nacional d'Esquerra Republicana

Descarrega el document en pdf

 

Preàmbul

El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà d’Esquerra Republicana i s’estructura en dues fases. Un cop feta la jornada electoral per a l'elecció de l’Executiva Nacional i de 30 persones conselleres nacionals, tindrà lloc la segona fase, durant la qual se celebrarà el Plenari del Congrés Nacional, que és el responsable de fixar la línia política d’Esquerra Republicana.


Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula la segona fase del Congrés; és a dir, el funcionament del Plenari del 28è Congrés Nacional, d'acord amb el que preveu el Títol III dels Estatuts d’Esquerra Republicana.


Article 2. Comissió Organitzadora

La Comissió Organitzadora designada pel Consell Nacional a proposta de l’Executiva Nacional és l’encarregada de la preparació i el desenvolupament logístic del Plenari del Congrés.

La Comissió Organitzadora és l’òrgan que ha d’interpretar aquest Reglament, fins a l’elecció de la Mesa. En el moment en què la Mesa del Plenari del Congrés hagi estat escollida, la Comissió Organitzadora li ha de traspassar aquesta atribució.

La Comissió Organitzadora pot convidar al Plenari del Congrés les persones i organitzacions que consideri oportú.

La Comissió Organitzadora ha d’obrir el Plenari i presentar una proposta de Mesa, que ha de ser votada a mà alçada. Si la proposta de Mesa no s’aprova per majoria absoluta, s’ha d’obrir un període màxim de 15 minuts per presentar una nova proposta. Perquè s’aprovi la segona proposta de Mesa del Congrés, n’hi ha prou amb la majoria simple.


Article 3. Ponències

El Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, ha d’aprovar els membres de les ponències que redactaran la proposta de la ponència política i la ponència estatutària.

Les propostes dels documents congressuals redactades per les ponències s’han de donar a conèixer al conjunt de la militància mitjançant la web www.esquerra.cat/28congresnacional, abans del 12 de novembre de 2019.


Article 4. Convocatòria i ordre del dia

El Plenari del Congrés Nacional se celebrarà el dissabte 21 de desembre de 2019 a partir de les 9 del matí a la ciutat de Barcelona.
Es desenvoluparà d’acord amb el següent ordre del dia:

  • Elecció de la Mesa
  • Aprovació de l'ordre del dia
  • Informe de la Presidència
  • Ponència Política
  • Ponència estatutària
  • Cloenda

Abans de l’11 de novembre de 2019 es trametrà a tota la militància la Convocatòria del Ple del Congrés juntament amb les instruccions per inscriure-s’hi.


Article 5. Dret d’assistència

Podrà assistir al Plenari del Congrés amb plenitud de drets tota la militància d’Esquerra Republicana al corrent de pagament i que hagi adquirit la plena condició de militant, segons l’article 77 dels Estatuts, en el moment de la convocatòria del Plenari i que s’hagin inscrit prèviament.

La data límit per posar-se al corrent de pagament és el dia 14 de desembre.

Les persones simpatitzants, amigues i qualsevol militant que es posi al corrent de pagament després del 14 de desembre i abans del Congrés podran assistir-hi sense veu ni vot.


Article 6. Inscripcions i acreditacions

Les persones militants, simpatitzants i amigues que vulguin assistir al Plenari del Congrés s’hi ha d’inscriure mitjançant el web www.esquerra.cat/28congresnacional. La data límit d’inscripció és el dia 9 de desembre.

Les acreditacions per participar en el Plenari del Congrés es podran recollir a partir de les 8 hores del dissabte 21 de desembre al mateix lloc de celebració del Congrés. Per recollir l’acreditació, caldrà identificar-se de manera fefaent. Durant tot el Plenari, les persones participants hauran de dur ben visible l’acreditació.


Article 7. Debat dels documents congressuals

Amb la finalitat de garantir el debat, aquest Reglament regula el procediment de participació de la militància.

La militància, en el marc dels seus respectius congressos territorials, i les comissions sectorials podran presentar esmenes. Les esmenes poden ser de quatre tipus: addició, supressió, modificació i a la totalitat del document amb text alternatiu.

La militància formalitzarà i tramitarà les esmenes electrònicament identificant-se en un plataforma informàtica a la que s’accedirà telemàticament des de qualsevol dispositiu electrònic connectat a internet.

Si es presenta una esmena a la totalitat o a una part del text, s’invalida la possibilitat que el mateix esmenant presenti esmenes parcials al text esmenat anteriorment.

En el debat dels documents congressuals, la Mesa o l’executiva sectorial, ha de donar primer la paraula a un membre de la ponència per presentar el document i fer una valoració global de les esmenes presentades.

Seguidament, podran intervenir-hi les persones esmenants per defensar les seves esmenes donant lloc a una intervenció d’igual durada per part d’un membre de la ponència.

Per a la defensa de les esmenes, se seguirà el mateix ordre del document, passant primer a votació les esmenes a la totalitat del document, si n’hi hagués, i després les esmenes parcials.

Si el defensor de l’esmena no és present en el moment de la seva defensa, l’esmena decaurà.

En el supòsit que hi hagi diverses esmenes per a un mateix punt, l’ordre de presentació atendrà el criteri de començar per les esmenes més contraposades al text original del document. En aquest cas, els altres esmenants sobre el mateix punt podran intervenir abans de la votació de cada esmena per exposar les posicions sobre el punt que es debati. Quan una esmena s’aprovi, la resta decauran.

Per últim, en el Plenari del Congrés, es votarà el text final del document, amb les esmenes que hagin estat incorporades.


Article 8. Debat als òrgans territorials

Se celebraran congressos comarcals o insulars per debatre les esmenes de la militància de l’àmbit territorial en qüestió, entre el 20 de novembre i el 5 de desembre, tots dos inclosos. Una executiva regional, o d’Esquerra Republicana del País Valencià, o d’Illes Balears i Pitiüses, amb l’acord de les presidències comarcals o insulars respectives, podrà decidir debatre les esmenes en un congrés regional en lloc d’en els congressos comarcals.

La militància ha de presentar les esmenes als documents congressuals de forma electrònica, fins al dia 19 de novembre a les 14 hores, identificant-se i tramitant-les mitjançant una plataforma informàtica específica que es posarà a la seva disposició a partir del dia 11 de novembre. Els membres de les ponències redactores dels documents congressuals rebran i tramitaran les esmenes a través d’aquesta mateixa plataforma electrònica. La Comissió Organitzadora serà l’encarregada de vetllar perquè tot el procediment es desenvolupi de forma correcta.

La Comissió organitzadora del congrés territorial ha de trametre Les esmenes que comptin amb el suport de la majoria simple de la militància present a la reunió, utilitzant el programari informàtic específic desenvolupat per fer-ho, a la Comissió Organitzadora abans del 9 de desembre a les 14 hores. Aquestes esmenes aniran acompanyades d’una còpia de l’acta de la sessió en què consti el resultat de la votació i el nom de la persona encarregada de defensar-la davant les ponències redactores i, eventualment, en el Plenari del Congrés Nacional, amb plena facultat de retirar-la o transaccionar-la en totes dues instàncies. En el cas de malaltia o absència forçosa justificada, la persona militant podrà delegar-ne la defensa.

Les ponències es reuniran amb les persones que presentin les esmenes entre el 9 i el 16 de desembre per negociar la incorporació, transacció, retirada o refús de les esmenes presentades.

Només les esmenes refusades es debatran en el Plenari del Congrés Nacional.


Article 9. Debat a les comissions sectorials

Les comissions sectorials podran presentar esmenes a la Ponència Política sobre els assumptes que sectorialment o temàticament els correspongui.

Per fer-ho, hauran de convocar la seva militància a una reunió plenària de la comissió sectorial amb aquest punt a l’ordre del dia.
L’Executiva sectorial ha de trametre les esmenes que comptin amb el suport de la majoria simple de la militància present a la reunió, utilitzant el programari informàtic específic desenvolupat per fer-ho, a la Comissió Organitzadora abans del 9 de desembre a les 14 hores. Aquestes esmenes aniran acompanyades d’una còpia de l’acta de la sessió en què consti el resultat de la votació i el nom de la persona encarregada de defensar-la davant les ponències redactores i, eventualment, en el Plenari del Congrés Nacional, amb plena facultat de retirar-la o transaccionar-la en totes dues instàncies. En el cas de malaltia o absència forçosa justificada, la persona militant podrà delegar-ne la defensa.

Les ponències redactores dels documents congressuals es reuniran amb les persones que presentin les esmenes entre el 9 i el 16 de desembre a la Seu Nacional, per negociar la incorporació, transacció, retirada o refús de les esmenes presentades.
Només les esmenes refusades es debatran en el Plenari del Congrés Nacional.
 

Article 10. Mesa del Congrés

La responsabilitat de la direcció del Plenari correspon a la Mesa del Congrés, que estarà integrada per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria d’Acta i quatre secretaries de notes. En el cas de les votacions a mà alçada, la Mesa sempre votarà un cop ho hagi fet el Plenari, per garantir la neutralitat de la seva tasca.

Com a portaveu de la Mesa, correspon a la Presidència obrir, suspendre i aixecar les sessions del Ple del Congrés, i també ordenar els debats i les votacions que en aquestes sessions es produeixin, precisant, si cal, l’ordre i la durada de les intervencions. Abans de cada votació, indicarà amb claredat els termes de les propostes a votar.

La Presidència de la Mesa del Congrés té encomanada la cura del bon ordre en els debats de les sessions del Ple, i podrà fer advertiments o retirar la paraula als qui, en les intervencions, no en respectin les instruccions, ultrapassin el temps de què disposin, s’apartin del tema debatut o, de qualsevol forma, pertorbin el funcionament del Congrés.

La Vicepresidència del Congrés ha de substituir, en cas d’absència, la Presidència, que, en tal cas, tindrà les seves mateixes atribucions.
 

Article 11. Plenari del Congrés

El Plenari del Congrés Nacional és l’òrgan encarregat de prendre les resolucions finals. Les sessions del Plenari del Congrés han de ser dirigides per la Mesa, que n’ha d’ajustar l’horari. En cas que no s’exhaureixi l’ordre del dia, el Plenari es reprendrà el dia i hora que acordi la Mesa, referendada pel Plenari del Congrés.

A la documentació lliurada als assistents al Plenari del Congrés, es destacaran les esmenes acceptades o transaccionades durant el procés de debat previ.
 

Article 12. Votacions en el Plenari del Congrés

Les votacions sobre els documents congressuals es faran a mà alçada, aixecant les targetes de vot, o bé mitjançant un mecanisme que en permeti la comptabilització de manera ràpida i segura.

En totes les votacions, els escrutinis s’efectuaran sota la Presidència de la Mesa del Congrés.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. En cas d’ajornament del Plenari del Congrés, es faculta la Comissió Organitzadora a adequar les dates que s’esmenten en aquest Reglament a la nova data de celebració del Plenari, sense que, en cap cas, es puguin reduir els terminis establerts.

Segona. La Comissió de Garanties vetllarà pel bon funcionament del procés congressual i, davant seu, es podran interposar reclamacions que hauran de ser resoltes amb la màxima celeritat.

Tercera. La forma d’accés, identificació, i funcionament de la plataforma electrònica específica que s’ha desenvolupat per tramitar les esmenes es detallarà en un Manual de funcionament que es donarà a conèixer al conjunt de la militància mitjançant la web www.esquerra.cat/28congresnacional conjuntament amb els documents congressuals i abans del 12 de novembre de 2019.

 


Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana, el dia 12 d’octubre de 2019, a Barcelona