Vot per correu

La militància que no pugui exercir ni personalment ni telemàticament el vot el dia de la jornada electoral haurà de justificar-ho davant de la Comissió de Garanties. En el cas que la Comissió de Garanties estimi la petició, la persona militant podrà exercir el dret de vot per correu. Tant la sol·licitud com la justificació de la impossibilitat d’utilitzar el sistema de vot telemàtic o presencial s’hauran de trametre mitjançant un escrit o missatge electrònic adreçat a la Comissió de Garanties, en el termini que va des de la convocatòria del procés fins al dia 16 de juliol de 2019. En la tramesa, s’hi haurà d’acompanyar una fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant. Les adreces a les quals caldrà dirigir aquestes sol·licituds són:

Adreça postal:

Subcomissió de Garanties Electorals
Seu Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya
C. Calàbria, 166
08015 Barcelona

Adreça electrònica: garanties28cn@esquerra.cat

Les persones que hagin sol·licitat el vot per correu no podran exercir el dret de vot el dia de la jornada electoral. Aquesta circumstància constarà en el cens electoral.

Després de la proclamació de candidatures, es trametrà a les persones que hagin sol·licitat el vot per correu un full explicatiu del procediment, juntament amb la targeta acreditativa de vot, tres sobres —un de tramesa i dos de votació— i paperetes de totes les candidatures presentades a cadascun dels processos. Caldrà introduir la papereta escollida dins del sobre de votació de cada procés i, després, en el sobre de tramesa, juntament amb una fotocòpia del document d’identitat i la targeta acreditativa de vot signada per la persona electora. Caldrà enviar aquest sobre de tramesa a la Comissió de Garanties, fins al dia 6 de setembre de 2019, inclòs, mitjançant correu postal certificat.

El vot per correu serà custodiat per la Comissió de Garanties fins a l'inici de la formalització del vot segons el que resol l'article 20 d’aquest Reglament.