Reglament de la Jornada Electoral del 28è Congrés Nacional d'Esquerra Republicana

Descarrega el document en pdf

 

Preàmbul

El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà d’Esquerra Republicana i s’estructurarà en dues fases. En la primera, es farà una jornada electoral per escollir els membres de l’Executiva Nacional i 30 persones conselleres nacionals. En la segona, es constituirà el plenari del Congrés Nacional, que és el responsable de fixar la línia política d’Esquerra Republicana.

 

Article 1. Objecte del Reglament

Aquest Reglament regula la primera fase del Congrés; és a dir, el funcionament de la jornada electoral del 28è Congrés Nacional, d'acord amb el que preveu el Títol lII dels Estatuts d’Esquerra Republicana. La segona fase del Congrés es regularà en un nou Reglament que aprovarà el Consell Nacional que resulti de la jornada electoral.

D'acord amb el títol esmentat, aquest Reglament regula el procés d’elecció dels membres de l’Executiva Nacional, incloses la Presidència i la Secretaria General, com també trenta consellers nacionals.

 

Article 2. Comissió Organitzadora

La preparació i el desenvolupament de la jornada electoral anirà a càrrec de la Comissió Organitzadora designada pel Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional.

 

Article 3. Comissió de Garanties

Per tenir cura de tots els extrems del procés electoral intern, la Subcomissió de Garanties Electorals de la Comissió de Garanties (d’ara endavant, Comissió de Garanties), entre d’altres, exercirà les següents funcions:

 1. Vetllarà pel bon ús del cens electoral. Resoldrà les reclamacions contra el cens en un termini màxim de dos dies naturals.
 2. En col·laboració amb la Comissió Organitzadora, verificarà si les persones candidates compleixen els requisits per ser-ho, un cop hagi rebut les candidatures presentades.
 3. Verificarà els avals presentats i proclamarà les candidatures en un termini màxim de 72 hores.
 4. Resoldrà els recursos i les queixes de les candidatures que eventualment puguin sorgir en el procés, en un termini màxim de dos dies naturals.
 5. Vetllarà per la validesa del vot per correu.
 6. Dictarà instruccions complementàries o interpretatives d’aquest Reglament.
 7. Un cop finalitzat aquest procés, procedirà a la destrucció de les signatures presentades.

 

Article 4. Sistema de votació

Els processos d’elecció dels membres de l’Executiva Nacional i de trenta persones conselleres nacionals es faran principalment (exceptuant-ne el vot per correu per a casos justificats) electrònicament, tant telemàticament com en els punts de votació presencial, d’acord amb el que estableix l’article 73 dels Estatuts d’Esquerra Republicana, que determina que hi haurà d’haver un sistema de vot no presencial que garanteixi el secret de vot.

El sistema de vot electrònic s’efectuarà mitjançant una plataforma de votació adaptada específicament. Aquesta plataforma haurà de reunir tots els requisits legals a què obliga el Reglament general de protecció de dades, la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Pel que fa a l’encriptació i la seguretat, la plataforma constarà de tallafocs proactius que permeten la vigilància constant dels sistemes i les comunicacions.

Mitjançant sistemes d’encriptació https que utilitzen certificats digitals, qualsevol navegador d’Internet estàndard proporcionarà el mitjà per procedir a la votació.

Les persones que formin part del cens electoral rebran un correu electrònic amb un enllaç personal, intransferible, encriptat i d’un sol ús que els permetrà identificar-se a l’hora de votar. Es podrà votar des d’un ordinador, un mòbil o una tauleta el dia de la jornada electoral, en l’horari establert en l’article 8 d’aquest Reglament.

Les persones militants que no disposin d’adreça de correu electrònic, o que pels motius que sigui vulguin efectuar la votació de forma presencial, es podran dirigir als punts de votació presencial habilitats.

El sistema compatibilitzarà simultàniament el vot telemàtic des de qualsevol dispositiu electrònic connectat a Internet, i el vot presencial en els punts de votació presencial, obtenint un únic recompte de vots en una única urna electrònica.
 

Article 5. Cens electoral

Forma el cens electoral inicial tota la militància d’Esquerra Republicana que hagi adquirit la plena condició de militant, segons l’article 70 dels Estatuts, el dia de la convocatòria de la jornada electoral.

El cens electoral definitiu estarà format per la militància que compleixi la condició anterior i estigui al corrent de pagament una setmana abans de la celebració de la jornada electoral. La data límit per posar-se al corrent de pagament (amb la liquidació del deute a la Secretaria de Finances i Administració) és el dia 6 de setembre de 2019.

El cens electoral constarà de les següents dades: nom i cognoms, número del document d’identitat, codi postal, número de militància i data d’alta de militància.

Des de la convocatòria del procés i fins al dia 16 de juliol de 2019, les persones militants podran consultar si consten incloses al cens electoral mitjançant els serveis administratius nacionals del partit, personalment, per telèfon (934 536 005) o per correu electrònic a administracio@esquerra.cat. En el cas que es vulgui presentar alguna reclamació contra el cens, es podrà fer fins al dia 16 de juliol davant la Comissió de Garanties, que haurà de resoldre en un termini de dos dies naturals. La reclamació es pot fer mitjançant correu electrònic a l’adreça garanties28cn@esquerra.cat o presentant escrit al Registre de la Seu Nacional.

La informació que les candidatures vulguin fer arribar a la militància es penjaran al web del Congrés www.esquerra.cat/28congresnacional. La Comissió Organitzadora serà l’encarregada de fer arribar a tota la militància amb dret a vot els enllaços al web amb la informació de cadascuna de les candidatures.

 

Article 6. Dret d’aval

Podran avalar candidatures les persones militants incloses en el cens electoral.


Article 7. Convocatòria de la jornada electoral

La jornada electoral serà convocada d’acord amb l’article 70 dels Estatuts del partit.

A partir de la convocatòria, la Comissió Organitzadora trametrà a tota la militància que formi part del cens una comunicació en què hi constin:

 1. les dades de militant
 2. els terminis d’exposició del cens i de presentació de reclamacions
 3. la data màxima per posar-se al corrent de pagament
 4. els procediments de vot electrònic i per correu i la data límit per exercir el dret de vot per correu
 5. els punts de votació presencial que s’habilitaran durant la jornada electoral
 6. els requisits i terminis per presentar candidatura a l’Executiva Nacional
 7. els requisits i terminis per presentar candidatura a conseller nacional.

També caldrà informar la militància de tots els aspectes relacionats amb el procés electoral que puguin ser del seu interès.
 

Article 8. Jornada electoral

La jornada electoral es desenvoluparà el dia 15 de setembre de 2019. La plataforma de votació electrònica es podrà utilitzar des de les 9 fins a les 20 hores. Els punts de votació presencial estaran oberts des de les 10 fins a les 19 hores, ininterrompudament.

Podran participar amb dret a sufragi actiu totes les persones que formin part del cens electoral universal definitiu.

 

Article 9. Punts de votació presencial

La Comissió de Garanties, a proposta de la Comissió Organitzadora, aprovarà els punts de votació presencial que s’obriran durant la jornada electoral militància perquè els militants puguin exercir el vot, tot garantint que hi haurà com a mínim un punt de votació presencial per federació regional, i un mínim d’un punt de votació presencial al País Valencià i a les Illes Balears i Pitiüses.

Com que el procés electoral es durà a terme mitjançant un cens electoral universal, les persones militants que vulguin votar presencialment ho podran fer a qualsevol dels punts de votació presencial habilitats, encara que no se’n tingui una adscripció concreta.

 

Article 10. Presentació de candidatures a l’Executiva Nacional

 1. Les persones militants que vulguin presentar candidatura a l’Executiva Nacional del partit caldrà que presentin, juntament amb la seva candidatura, una llista amb una persona candidata a la Presidència, una persona candidata a la Secretaria General i un màxim de 20 persones militants més candidates a formar part de la resta de l’Executiva Nacional, d’entre els quals s’haurà de designar una persona que actuï com a representant de la candidatura.
 2. Les candidatures que es presentin a l’Executiva Nacional hauran de complir la paritat i, per tant, les hauran d’integrar el mateix nombre de dones que d’homes. Les persones candidates hauran de ser militants de ple dret i estar al corrent de compliment de la Carta Financera.
 3. De manera preceptiva, d’entre aquestes 20 persones candidates, hi haurà d’haver una persona responsable de la gestió economicofinancera, que ocuparà la Secretaria Nacional de Finances. Aquesta persona haurà de complir les condicions que s’estableixen en l’article 141 dels Estatuts del partit.
 4. Les candidatures hauran de presentar un programa electoral perquè la militància pugui valorar les seves propostes polítiques i d’organització del partit per al futur. Les candidatures hauran de lliurar-se per escrit a la Comissió de Garanties en el termini d’un mes des de la convocatòria de la jornada electoral, i per tant, fins al 30 de juliol de 2019.
 5. Les candidatures hauran d’anar acompanyades d’aval corresponent al 5 % de la militància. Cada militant només podrà avalar amb la seva signatura una sola precandidatura; en el supòsit que avali més d’una precandidatura, tots dos es consideraran avals nuls. La recollida d’avals s’iniciarà a partir del moment en què es convoqui la jornada electoral.

  Caldrà recollir els avals en l’Acta de Candidatura a Executiva Nacional (EN1), on constaran el nom i els cognoms, el número de militància i la signatura de la persona que avala.

  Els models d’Acta de Candidatura es penjaran a la pàgina web del Congrés www.esquerra.cat/28congresnacional en format electrònic perquè es pugui descarregar i imprimir per recollir les signatures.
   
 6. La presentació de candidatures finalitzarà el dia 30 de juliol de 2019 a les 14 hores.
 7. La Comissió Organitzadora trametrà a la militància, per correu electrònic, la informació relativa a cadascuna de les candidatures proclamades i els programes electorals. Les persones militants que no disposin d’adreça de correu electrònic podran consultar els documents a la recepció de la Seu Nacional del partit.
   

Article 11. Presentació de candidatures a conseller/a nacional

Durant la jornada electoral, es procedirà igualment a l’elecció de 30 persones conselleres nacionals.

 1. La militància que vulgui presentar candidatura a conseller/a nacional haurà de tenir ple dret en la condició de militant i estar al corrent de compliment de Carta Financera.
 2. Hauran de lliurar a la Comissió Organitzadora la candidatura avalada per 50 signatures de persones militants, en el Formulari de Candidatura a Conseller Nacional (C1). Cada persona militant podrà avalar fins a 2 persones candidates a consellers/es nacionals; en el supòsit que avali més de dues persones candidates, es consideraran avals nuls.

  Cada executiva comarcal podrà avalar una candidatura. L’acord de l’Executiva es formalitzarà amb el Formulari de Candidatura a Conseller/a Nacional (C2).
   
 3. Les persones candidates podran presentar un currículum abreujat mitjançant el full Currículum de Candidatura a Conseller/a Nacional (C3).
 4. Els models de formulari C1, C2 i C3 es penjaran a la pàgina web del Congrés www.esquerra.cat/28congresnacional en format electrònic.
 5. La presentació de candidatures es formalitzarà al Registre de la Seu Nacional i finalitzarà el 30 de juliol a les 14 hores.
 6. Abans del 5 d’agost de 2019, es difondran al web www.esquerra.cat/28congresnacional les candidatures a conseller/a nacional proclamades per la Comissió de Garanties.
   

Article 12. Proclamació de candidatures

Un cop rebudes les candidatures presentades, la Comissió de Garanties verificarà si les persones candidates compleixen els requisits per ser-ho, i si han aportat els avals necessaris. La proclamació de candidatures es durà a terme el dia 2 d’agost de 2019.

Es notificarà a les persones candidates o als seus representants la proclamació de les candidatures. Tindran un termini de 72 hores per interposar recurs contra la decisió davant de la Comissió de Garanties mitjançant escrit motivat al Registre de la Seu Nacional.

La Comissió de Garanties resoldrà en un termini màxim de 24 hores.

 

Article 13. Nomenament de persones interventores

Els representants de les candidatures proclamades en l’elecció de l’Executiva Nacional podran nomenar davant la Comissió Organitzadora una persona interventora representant a la Mesa electoral de vot electrònic i persones interventores en cada punt de votació presencial. Amb tot, només hi podrà haver una persona interventora de cada candidatura per punt de votació presencial. El nomenament es pot fer des de la proclamació de les candidatures fins al dia 6 de setembre de 2019, inclòs.

La Comissió Organitzadora expedirà una credencial per a cada persona interventora, que haurà de dur-la en lloc visible durant la jornada electoral.

Les persones interventores faran tasques de seguiment de la jornada electoral i podran presentar queixes tant en l’acta d’escrutini de la mesa electoral de vot electrònic com en l’acta d’incidències del vot presencial de la mesa electoral del punt de votació presencial, on es faran constar totes les incidències ocorregudes en el transcurs de la jornada electoral.

Les persones interventores acreditades a la mesa electoral de vot electrònic seran les que actuaran com a interventores en l’escrutini del vot per correu, l’escrutini general i el definitiu que es duran a terme d’acord amb els articles 20, 21 i 22 d’aquest Reglament.

 

Article 14. Precampanya electoral per a l’elecció de l’Executiva Nacional

El període entre la convocatòria del procés i la proclamació de candidatures es considerarà període de precampanya electoral. Durant aquest període, les presidències de les seccions locals o comarcals hauran de col·laborar amb les candidatures, tot garantint la igualtat d’oportunitats i transmetent les informacions que els representants de la precandidatura designats davant la Comissió de Garanties els facin arribar.

 

Article 15. Campanya electoral per a l’elecció de l’Executiva Nacional

La campanya electoral s’iniciarà el dia 31 d’agost i finalitzarà el dia 14 de setembre de 2019. Durant la jornada electoral no es podran fer actes de campanya electoral. Juntament amb la presentació de les signatures, cada candidatura pot lliurar un original del seu programa. La Comissió Organitzadora trametrà aquest programa a tota la militància per correu electrònic i es publicarà al web www.esquerra.cat/28congresnacional. Les persones militants que ho desitgin podran consultar els documents a la recepció de la Seu Nacional del partit.

Les candidatures proclamades podran utilitzar les seus locals com a locals electorals per organitzar actes de propaganda electoral. En aquest sentit, les presidències dels òrgans territorials hauran de col·laborar amb les candidatures proclamades en l’organització dels actes i fer difusió dels actes entre la militància.

La Comissió de Garanties garantirà, dins del període de campanya electoral, que totes les candidatures gaudeixin d’espais iguals als mitjans de comunicació del partit per exposar el seu programa.

 

Article 16. Sistema d’elecció de les candidatures

En les votacions a les candidatures a l’Executiva Nacional, la militància haurà d'escollir entre una de les candidatures proclamades o el vot en blanc. En el cas que es voti per una candidatura, es podrà votar en bloc a la totalitat de la llista o fer-ho de manera individualitzada a cadascun dels membres.

En el cas de les votacions a conseller/a nacional, s’estableix un mecanisme que garantirà que, en la representació que surti escollida, es compleixi el criteri de paritat:

 1. Les candidatures a conseller/a nacional que hagin estat proclamades per la Comissió de Garanties es dividiran en dues llistes segons el gènere: una llista amb totes les candidates dones i una llista amb tots els candidats homes.
 2. L’ordre en què figuraran les persones candidates a la pantalla o papereta de votació serà alfabètic (per cognoms). La Comissió de Garanties determinarà per sorteig qui encapçalarà cadascuna de les dues llistes, seguint l’ordre esmentat.
 3. Es podrà votar un màxim de 10 persones candidates de cadascuna de les dues llistes i, per tant, un total de 20 persones com a màxim. S’hauran de votar el mateix nombre d’homes que de dones, per la qual cosa el nombre de persones votades serà sempre parell. Els vots que no compleixin aquestes condicions no es validaran en el cas del procediment electrònic i es consideraran nuls en el cas del vot per correu.

 

Article 17. Vot per correu

La militància que no pugui exercir ni personalment ni telemàticament el vot el dia de la jornada electoral haurà de justificar-ho davant de la Comissió de Garanties. En el cas que la Comissió de Garanties estimi la petició, la persona militant podrà exercir el dret de vot per correu. Tant la sol·licitud com la justificació de la impossibilitat d’utilitzar el sistema de vot telemàtic o presencial s’hauran de trametre mitjançant un escrit o missatge electrònic adreçat a la Comissió de Garanties, en el termini que va des de la convocatòria del procés fins al dia 16 de juliol de 2019. En la tramesa, s’hi haurà d’acompanyar una fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant. Les adreces a les quals caldrà dirigir aquestes sol·licituds són:

Adreça postal:

Subcomissió de Garanties Electorals
Seu Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya
C. Calàbria, 166
08015 Barcelona

Adreça electrònica: garanties28cn@esquerra.cat

Les persones que hagin sol·licitat el vot per correu no podran exercir el dret de vot el dia de la jornada electoral. Aquesta circumstància constarà en el cens electoral.

Després de la proclamació de candidatures, es trametrà a les persones que hagin sol·licitat el vot per correu un full explicatiu del procediment, juntament amb la targeta acreditativa de vot, tres sobres —un de tramesa i dos de votació— i paperetes de totes les candidatures presentades a cadascun dels processos. Caldrà introduir la papereta escollida dins del sobre de votació de cada procés i, després, en el sobre de tramesa, juntament amb una fotocòpia del document d’identitat i la targeta acreditativa de vot signada per la persona electora. Caldrà enviar aquest sobre de tramesa a la Comissió de Garanties, fins al dia 6 de setembre de 2019, inclòs, mitjançant correu postal certificat.

El vot per correu serà custodiat per la Comissió de Garanties fins a l'inici de la formalització del vot segons el que resol l'article 20 d’aquest Reglament.

 

Article 18. Mesa electoral de vot electrònic i meses electorals presencials

 1. El procés de votació electrònica serà dirigit per la mesa electoral de vot electrònic, que realitzarà el procés de precinte i desprecinte digitals de l’urna electrònica. Aquesta mesa serà l’encarregada de custodiar la clau d’accés a l’urna electrònica, que consistirà en un codi alfanumèric encriptat que es descompondrà en tants fragments com membres hi hagi a la mesa. En el moment del desprecinte digital de la urna electrònica caldrà la presencia de tots els membres de la mesa per recompondre el codi alfanumèric i poder “obrir” l’urna electrònica.

  Aquesta mesa estarà formada per una presidència i 5 vocalies, designades pel Consell Nacional a proposta de l’Executiva Nacional, i validades per la Comissió de Garanties. Les persones proposades hauran d’acreditar coneixements en l’àmbit informàtic, de protecció de dades i de processos electorals digitals. Cadascuna de les candidatures proclamades a l’Executiva Nacional podrà designar una persona que actuï com a interventora davant de la mesa electoral de vot electrònic, que s’encarregarà de fiscalitzar el procés i podrà fer constar queixes o incidències en les actes d’escrutini general i definitiu.
   
 2. La votació als punts de votació presencial serà dirigida per una mesa electoral presencial, formada per una presidència i una secretaria, validades per la Comissió de Garanties a proposta de la Comissió Organitzadora. La presidència i la secretaria titulars hauran de ser-hi, com a mínim, durant la constitució i el tancament de la mesa. Durant la resta de l’horari de votació, s’haurà de garantir que la presidència i la secretaria, en el cas que les persones titulars no hi siguin, estiguin cobertes per suplents. Les votacions s’han de produir, en tot moment, en presència dels dos membres de la mesa. Un cop tancats els punts de votació, cadascuna de les meses electorals presencials estendran una acta d’incidències de la jornada. Aquesta acta haurà de recollir les incidències que hagin pogut ocórrer durant la jornada electoral. D’aquesta acta, en podran demanar còpies les persones interventores assignades a les meses electorals presencials. L’original de l’acta signada pels membres de la mesa i les persones interventores es trametrà a la Comissió de Garanties perquè es pugui validar en l’escrutini definitiu.

 

Article 19. Votacions

 1. Les persones militants que votin telemàticament hauran d’utilitzar l’enllaç (hash) que hauran rebut per correu electrònic per identificar-se en el moment d’entrar a la plataforma de vot. Es podrà votar des d’un ordinador, un mòbil o una tauleta el dia de la jornada electoral, en l’horari establert en l’article 8 d’aquest Reglament.
 2. En el moment d’entrar a la plataforma, se sol·licitarà el número del document d’identitat per confirmar la identitat de la persona electora. Un cop la persona electora s’identifiqui es procedirà, primer, a l’elecció de l’Executiva Nacional i, després, a l’elecció de les persones conselleres nacionals segons el que preveu l’article 16 d’aquest Reglament. Abans d’emetre definitivament el vot, el sistema electrònic demanarà una validació o confirmació.
 3. La militància que opti per votar en un punt de votació presencial ho podrà fer en l’horari establert en l’article 8 d’aquest Reglament. S’haurà d’identificar amb el document d’identitat davant de la mesa electoral presencial. La presidència d’aquesta mesa entregarà un codi QR a la persona electora que s’identifiqui correctament davant la mesa i es verifiqui que forma part del cens electoral definitiu i que no ha exercit encara el dret a vot. A partir del moment en què la persona electora obtingui el seu codi QR personal i intransferible, podrà procedir a votar en el dispositiu electrònic que hi haurà al punt de votació presencial, de la mateixa manera que les persones que ho facin de forma telemàtica, però identificant-se amb el codi QR en lloc de l’enllaç (hash). A partir d’aquí, el procés electrònic serà com el que es descriu en el punt dos d’aquest article.
 4. Caldrà garantir que els dispositius per votar que hi haurà als punts de votació presencial es disposin de manera que l’elector pugui escollir les opcions de vot de forma secreta. En cap cas la pantalla de votació del dispositiu podrà estar a la vista de la mesa electoral o de les persones interventores.
 5. Tant les persones que votin telemàticament com les que ho facin de forma presencial obtindran un rebut de vot amb un codi alfanumèric en format .pdf, que s’imprimirà quan es voti en els punts de votació presencial i que es podrà imprimir o guardar en el dispositiu que s’utilitzi per a la votació quan es faci telemàticament. Aquests rebuts de vot serviran com a resguard de la votació i es publicarà el llistat de tots els codis alfanumèrics generats a la web del Congrés Nacional (www.esquerra.cat/28congresnacional) un cop realitzat l’escrutini definitiu perquè els votants puguin verificar que el seu vot efectivament s’ha emès.

 

Article 20. Escrutini del vot per correu

A partir de les 18 hores del dia 15 de setembre, s’iniciarà la formalització del vot per correu. En presència dels membres de la Comissió de Garanties i de les persones interventores de les candidatures es procedirà a obrir els sobres de votació arribats a la Comissió de Garanties. Es comprovarà que el sobre va ser lliurat dins del termini i que hi consta la targeta acreditativa de vot signada per l’elector, juntament amb una còpia del document d’identitat. Un cop feta aquesta operació i comprovat que es compleixen tots els requisits, s’introduirà el sobre de votació a l’urna corresponent.

En el cas que no es complís el requisit del termini o hi manqués algun dels documents acreditatius de la identitat de l’elector, es procediria a la destrucció de la documentació i no es comptabilitzaria com a vot emès. A partir de les 20 hores, es procedirà a l’escrutini de les urnes començant per l’Executiva Nacional, i se n’aixecarà acta. Seguidament, es farà el mateix amb l’urna de votació per escollir les persones conselleres nacionals.

Pel que fa a les paperetes de l’Executiva Nacional i a efectes de comptabilització, es consideren vots vàlids els emesos en blanc o a favor d’alguna de les candidatures. Són vots blancs els emesos en sobres sense papereta o amb un paper en blanc a l’interior. Són vots nuls tots els sobres que continguin paperetes guixades, esmenades o amb altres alteracions en què no quedi clara la voluntat de l’elector, i també els vots emesos en sobre o paperetes diferents del model oficial, en papereta sense sobre o en sobre que tingui més d’una papereta si són de diferents candidatures. En el cas que hi hagi dues o més paperetes de la mateixa candidatura, es considerarà vot vàlid però només se’n comptabilitzarà un.

Pel que fa a les paperetes de les persones conselleres nacionals i a efectes de comptabilització, es consideraran vots vàlids els que continguin el mateix número de vots a candidates que a candidats, amb un màxim de 10 per a cada gènere. Seran vots nuls els que incompleixin aquesta condició o continguin paperetes guixades, esmenades o amb altres alteracions per les quals no quedi clara la voluntat de l’elector, i també els vots emesos en sobre o paperetes diferents del model oficial.

 

Article 21. Escrutini general

Un cop finalitzada la votació, s’iniciarà l’escrutini. La mesa electoral de vot electrònic procedirà a desprecintar digitalment l’urna electrònica, tal com es detalla en el punt 1 de l’article 18 d’aquest Reglament.

El recompte d’aquesta urna electrònica serà automàtic i generarà dos documents: un, amb els resultats de l’elecció de l’Executiva Nacional i, un altre, amb els resultats de l’elecció de les persones conselleres nacionals. En aquests documents constaran el nombre de persones electores amb dret a vot, el nombre de persones votants, el nombre de vots vàlids, els vots en blanc i els vots dirigits a cada candidatura o a cada persona candidata al Consell Nacional.

A aquests resultats se sumaran els obtinguts a l’escrutini del vot per correu i s’estendrà una acta d’escrutini general per a l’elecció de l’Executiva Nacional i una altra acta d’escrutini general que reculli els resultats totals de la tria de les persones conselleres nacionals. Aquestes actes hauran de recollir les incidències que hagin pogut ocórrer durant la jornada electoral. D’aquestes actes, en podran demanar còpies les persones interventores digitals assignades a la mesa electoral de vot electrònic. L’original de les actes signades pels membres de la mesa electoral de vot electrònic i les persones interventores es trametrà a la Comissió de Garanties perquè les pugui validar. Juntament amb les actes, s’enviaran els vots emesos per correu, indicant-hi de manera clara els que hagin estat declarats nuls.
 

Article 22. Escrutini definitiu

 1. El dia 15 de setembre, un cop efectuat l’escrutini general, es procedirà a l’escrutini definitiu dels vots.

  L’escrutini definitiu té per objecte validar les actes d’escrutini general i les actes d’incidències dels punts de votació presencial. En aquest sentit, es llegiran les dades que consten a l’acta i, si cap persona interventora o representant de la candidatura hi presenta cap objecció, es donarà per vàlida. En el cas que es produís alguna objecció o constessin incidències en l’acta d’escrutini, la Comissió de Garanties resoldria de manera motivada.

  Un cop validades les actes d’escrutini general, la Comissió de Garanties procedirà a certificar els resultats definitius. S’estendrà una acta definitiva per a cadascun dels processos celebrats, que recollirà el nombre de persones militants amb dret de vot, el nombre de persones militants que l’han exercit i el nombre de vots nuls, de vots vàlids, de vots en blanc i de vots a cada candidatura.

  Aquesta acta definitiva es farà pública a la militància i es disposarà d’un termini de 48 hores perquè les persones representants de les candidatures a l'Executiva Nacional i les persones candidates a consellers nacionals puguin interposar recurs contra aquesta acta, que haurà de ser resolt per la mateixa Comissió de Garanties en un termini màxim de 24 hores.
   
 2. La Comissió de Garanties lliurarà el resultat de les actes definitives a la Comissió Organitzadora, que les lliurarà a la mesa del Consell Nacional.

 

Article 23. Proclamació

 1. Proclamació de l’Executiva Nacional
  • En el cas que una candidatura a l’Executiva Nacional obtingui més del 50 % dels vots vàlidament emesos a favor, la Comissió de Garanties proclamarà els nous membres de l’Executiva Nacional.
  • En el cas que cap de les candidatures a l’Executiva Nacional obtingui més del 50 % dels vots vàlidament emesos a favor, caldrà procedir a la celebració d’una nova jornada electoral en el termini de 21 dies.

En aquesta segona jornada electoral, només podrien participar les dues candidatures que haguessin obtingut més vots entre la militància, tot i que fins a 7 dies abans de la nova jornada electoral es podrien presentar modificacions de les candidatures, a fi de poder configurar noves propostes electorals que obtinguin més suport de la militància.

Perquè una nova candidatura es pugui considerar de continuïtat de la presentada en primer terme, caldrà que mantingui la mateixa persona candidata a la Presidència i, com a mínim, el 50 % de les persones components de l’anterior candidatura.

 2. Proclamació de les persones conselleres nacionals

Les 15 persones que hagin rebut més suport en cadascuna de les dues llistes dividides per gènere seran les persones proclamades consellers i conselleres nacionals escollides per Congrés Nacional per la Comissió de Garanties. Es total, seran elegides 30 persones.

En el cas que en la posició 15 de qualsevol de les dues llistes es produís un empat de vots, totes les persones empatades esdevindrien alhora conselleres nacionals.

 

 

Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana, el dia 29 de juny de 2019, a Barcelona