Presentació de candidatures al Consell Nacional

Dimarts, 30 de juliol de 2019 | 14:00h

  1. La militància que vulgui presentar candidatura a conseller/a nacional haurà de tenir ple dret en la condició de militant i estar al corrent de compliment de Carta Financera.
  2. Hauran de lliurar a la Comissió Organitzadora la candidatura avalada per 50 signatures de persones militants, en el Formulari de Candidatura a Conseller Nacional (C1). Cada persona militant podrà avalar fins a 2 persones candidates a consellers/es nacionals; en el supòsit que avali més de dues persones candidates, es consideraran avals nuls.
    Cada executiva comarcal podrà avalar una candidatura. L’acord de l’Executiva es formalitzarà amb el Formulari de Candidatura a Conseller/a Nacional (C2).
  3. Les persones candidates podran presentar un currículum abreujat mitjançant el full Currículum de Candidatura a Conseller/a Nacional (C3).
  4. Els models de formulari C1, C2 i C3 es penjaran a la pàgina web del Congrés www.esquerra.cat/28congresnacional en format electrònic.
  5. La presentació de candidatures es formalitzarà al Registre de la Seu Nacional i finalitzarà el 30 de juliol a les 14 hores.
  6. Abans del 5 d’agost de 2019, es difondran al web www.esquerra.cat/28congresnacional les candidatures a conseller/a nacional proclamades per la Comissió de Garanties.