Presentació de candidatures a l'Executiva Nacional

Dimarts, 30 de juliol de 2019 | 14:00h

 1. Les persones militants que vulguin presentar candidatura a l’Executiva Nacional del partit caldrà que presentin, juntament amb la seva candidatura, una llista amb una persona candidata a la Presidència, una persona candidata a la Secretaria General i un màxim de 20 persones militants més candidates a formar part de la resta de l’Executiva Nacional, d’entre els quals s’haurà de designar una persona que actuï com a representant de la candidatura.
 2. Les candidatures que es presentin a l’Executiva Nacional hauran de complir la paritat i, per tant, les hauran d’integrar el mateix nombre de dones que d’homes. Les persones candidates hauran de ser militants de ple dret i estar al corrent de compliment de la Carta Financera.
 3. De manera preceptiva, d’entre aquestes 20 persones candidates, hi haurà d’haver una persona responsable de la gestió economicofinancera, que ocuparà la Secretaria Nacional de Finances. Aquesta persona haurà de complir les condicions que s’estableixen en l’article 141 dels Estatuts del partit.
 4. Les candidatures hauran de presentar un programa electoral perquè la militància pugui valorar les seves propostes polítiques i d’organització del partit per al futur. Les candidatures hauran de lliurar-se per escrit a la Comissió de Garanties en el termini d’un mes des de la convocatòria de la jornada electoral, i per tant, fins al 30 de juliol de 2019.
 5. Les candidatures hauran d’anar acompanyades d’aval corresponent al 5 % de la militància. Cada militant només podrà avalar amb la seva signatura una sola precandidatura; en el supòsit que avali més d’una precandidatura, tots dos es consideraran avals nuls. La recollida d’avals s’iniciarà a partir del moment en què es convoqui la jornada electoral.

  Caldrà recollir els avals en l’Acta de Candidatura a Executiva Nacional (EN1), on constaran el nom i els cognoms, el número de militància i la signatura de la persona que avala.

  Els models d’Acta de Candidatura es penjaran a la pàgina web del Congrés www.esquerra.cat/28congresnacional en format electrònic perquè es pugui descarregar i imprimir per recollir les signatures.
   
 6. La presentació de candidatures finalitzarà el dia 30 de juliol de 2019 a les 14 hores.
 7. La Comissió Organitzadora trametrà a la militància, per correu electrònic, la informació relativa a cadascuna de les candidatures proclamades i els programes electorals. Les persones militants que no disposin d’adreça de correu electrònic podran consultar els documents a la recepció de la Seu Nacional del partit.